Traducció no oficial gentilesa de Google

PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU

Temporada 2023

La temporada d’estiu 2023, s’iniciarà el proper dissabte 10 de juny i finalitzarà el diumenge 10 de setembre.

NORMES D'UTILITZACIÓ

Normes d’utilització Piscina Municipal d’Estiu

 • No es permet l’entrada a la instal·lació ni el bany als menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult. Els majors de 9 anys hi poden accedir amb la corresponent autorització escrita del pare/mare o tutor.
 • Cal que cadascú sigui conscient del seu nivell de natació a l’hora d’utilitzar la piscina i que conegui les diferents fondàries, d’1,15 m en el perímetre a 1,40 m a la zona més profunda.
 • Està expressament prohibit llançar-se de cap a la piscina.
 • És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua de la piscina.
 • No es permet l’entrada de cap tipus d’animal.
 • No es permet entrar a la zona de bany ni a la gespa cap tipus d’envàs de llauna ni recipient de vidre.
 • Per la vostra seguretat està prohibit córrer, empentar, enfonsar…, així com qualsevol altra acció que pugui representar un perill per a l’individu o per als altres usuaris.
 • Cal banyar-se amb els elements adequats per a aquest fet; es prohibeix el bany amb roba interior, roba esportiva, etc.
 • No es permet l’entrada de pilotes i d’inflables, ni tampoc la utilització de cadires sense autorització prèvia per motius de salut.
 • Us recomanem que no utilitzeu flotadors inflables de cintura per als infants pel risc que comporten.
 • Està prohibit menjar a la zona de gespa, únicament es pot fer a la zona habilitada per a aquest efecte, junt al parc infantil.
 • Si durant la vostra estada us trobeu malament, acudiu al socorrista.
 • No us banyeu si teniu ferides obertes o sense cicatritzar, ni si patiu afeccions a la vista o a la pell.
 • Respecteu les indicacions dels socorristes i del personal responsable d’aquesta instal·lació, als quals podeu consultar en cas de dubte.
 • El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris.
 • Està prohibit instal·lar para-sols ancorats directament a la gespa sense un suport que els subjecti adequadament.
 • En cas de pluja, sortiu de la zona de bany i seguiu les indicacions del personal de la instal·lació.
 • Es prohibeix fumar en tot el recinte excepte les zones habilitades per poder-ho fer.
 • No es permet la utilització d’aparells musicals, de ràdio o similars, que propaguin el so a l’ambient.
 • No es permet l’entrada a la zona de bany vestit amb roba o calçat de carrer.
 • Per tal de garantir una millor higiene de la instal·lació i les seves dependències cal que useu les papereres.
 • Les persones que utilitzin aquest equipament ho han de fer de forma adequada, sense generar molèsties a la resta d’usuaris ni malmetre les instal·lacions, i respectant les presents normes i el Reglament d’Ús dels Equipaments Esportius Municipals de Martorell.
 • Qualsevol actitud o comportament negligent en aquest sentit significa la suspensió del dret a utilitzar aquest o altres equipaments esportius municipals i la possible sanció prevista en el mencionat Reglament.

HORARIS-CALENDARI

Horaris Piscina Municipal d’Estiu :

La piscina d’estiu estarà oberta des del dissabte 10 de juny i fins el diumenge 10 de setembre de 2023

 

Espai / Activitat Dies Horario obertura Horari tancament
Entrada Equipament De dilluns a diumenge 10:00 19:40
Bany piscina De dilluns a diumenge 10:00 20:00
Vestidors De dilluns a diumenge 10:00 20:15

TOBOGAN

Horaris Tobogan

 

Des de l’obertura i fins al 25 de juny

Dilluns a divendres
• De 16.00 a 19.00 hores
Dissabte i diumenge
• De 11.00 a 13.30 hores
• De 16.00 a 19.00 hores

A partir del 26 de juny fins el 10 de setembre

Dilluns a diumenge
• De 11.00 a 13.30 hores
• De 16.00 a 19.00 hores

TAXES, DOCUMENTACIÓ I ABONAMENTS ONLINE

Serà d’aplicació el que estableix la ordenança fiscal número 15

Podeu fer la contractació online de l’abonament d’estiu, si ja heu estat usuaris d’aquest servei amb anterioritat, anant al següent enllaç a l’apartat PISCINA D’ESTIU

 

Entrada puntual pel bany

Aquesta taxa dona dret a l’accés durant el dia a la Piscina Municipal d’Estiu. No s’admet l’entrada de cap usuari ocasional sense la presentació de document acreditatiu de la identitat de la persona o de trobar-se inscrit en la base de dades d’usuaris puntuals del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell.

 

Entrada a Complex Esportiu La Vila i Piscina d’Estiu: 

 

Aquesta taxa s’aplicarà al Complex Esportiu La vila i a la piscina municipal d’estiu, i dóna dret a l’accés a l’equipament a on s’hagi fet efectiu el pagament.

Més grans de 5 anys d’edat:
22.1.De dilluns a divendres 7,00 €
22.2.Dissabtes, diumenges i festius 10,00 €
22.3 Entrada puntual acompanyat d’un abonat:
22.3.1.De dilluns a divendres 4,00 €
22.3.2.Dissabtes, diumenges i festius  6,00 €
(Els abonats han d’estar presents en el moment d’adquirir l’entrada i només pot acompanyar a una persona al dia)

 

36. Abonaments de temporada d’estiu per la utilització de les piscines municipals:
Aquestes taxes donen dret a la utilització de les piscines municipals en els horaris establerts pel bany durant la temporada d’estiu i d’acord amb les condicions establertes per a cada tipus d’abonament:
36.1. Abonament infantil: Aquesta taxa s’aplicarà als nens i nenes més grans de 5 anys i fins els 14 anys d’edat  35,00 €
36.2. Abonament jove: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones amb edats compreses entre els 15 i els 25 anys. 50,00 €
36.3. Abonament adult: Aquesta taxa s’aplicarà a les personesamb edats compreses entre els 26 i els 64 anys. 75,00 €
36.4. Abonament gent gran: Aquesta taxa s’aplicarà a les persones més grans de 64 anys d’edat. 25,00 €
36.5. Abonament familiar: Aquesta taxa inclou tots els membresde la unitat familiar, excepte els fills més grans de 18 anys d’edat.
Els membres adults podran ser substituïts per una altra persona adulta, en aquest cas, la persona incorporada únicament podrà accedir acompanyada com a mínim d’un dels membres menors de l’abonament familiar. 100,00 €

Localització

CONTACTE

Departament d’Esports

Carrer Josep Vila s/n

Pavelló Esportiu de Can Cases

Telèfon : 937 756 023

esports@martorell.cat

Tramita amb nosaltres