Traducció no oficial gentilesa de Google

SERVEI D’ACOLLIDA, DIVERSITAT I ACCIONS COMUNITÀRIES

Serveis :

TRAMITACIÓ D'INFORMES D'ESTRANGERIA

A través del servei d’ Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries de Serveis Socials Bàsics, farà propostes d’informes pels següents informes:

 

 • INF 01: informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge –> Serveix per acreditar l’adequació de la vivenda en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupació familiar.

 

 • INF 02: informació d’estrangeria d’arrelament social –> Serveix per acreditar la integració social a Catalunya en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal per arrelament social.

 

 • INF 04: informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar. –> Serveix per acreditar l’adequació de la vivenda en el procés de renovació d’una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

 

Aquests informes són emesos per la Generalitat de Catalunya (DGI-BSF), basant-se en la proposta d’informe que realitza l’Ajuntament de Martorell a través del servei ADiC-SSB.

 

Les persones estrangeres empadronades a Martorell que s’adrecin al servei seran ateses sobre el tràmit del que volen informació.

 

Els dies d’atenció al públic en matèria d’estrangeria, l’agent d’acollida Coral Serrano els hi informarà i iniciarà els tràmits

CIRCUIT D'ACOLLIDA LOCAL

Gestió del Circuit d’Acollida Local (d’ara en endavant CAL) per fer un acompanyament, formació, informació i justificació documental de la persona titular del servei per tal de que pugui assolir els objectius marcats a la llei (promoció de l’autonomia i igualtat d’oportunitats ).

 

El procés del servei te diferents moments i àmbits:

 

En quant a la persona

 1. Promoció i informació externa del CAL: a l’oficina gestora del padró, els punts d’informació a l’usuari del PMSAM i a la web municipal, a través de coordinacions amb els responsables i l’edició i difusió de material informatiu.
 2. Informació inicial al servei ADiC: l’agent d’ acollida informa la persona sobre requisits, comprova si és subjecte de dret, registra les dades personals i demana autorització d’ús de dades personals. Inscriu la persona al CAL i dona cita per una entrevista personal amb l’educadora del CAL i obre expedient (la durada del qual no pot superar el termini de dos anys).
 3. Acompanyament personal: l’educadora del CAL realitza les entrevistes necessàries per avaluar la situació d’entrada (coneixements i competències prèvies del mòduls A,B i C, motivacions i/o possibilitats reals per poder realitzar el CAL); ofereix orientació sobre els recursos del territori per completar la formació necessària; fa seguiment de l’evolució de la persona usuària al llarg de totes les accions formatives; fa l’avaluació final.
 4. Obtenció de la justificació documental: un cop finalitzat tot el procés formatiu, el servei ADiC lliurarà un diploma municipal de “Circuit d’Acollida Local”.

En quan a les accions formatives

 1. Disseny de les accions formatives pròpies: la responsable del servei i l’educadora dissenyen els programes Coneix Martorell ( 30h/mòduls B i C- laboral i coneixement de l’entorn) i El Safareig (45h català oral). L’educadora executa la formació en grup.
 2. Comissió lingüística i mapa de recursos formatius per estrangers: la responsable del servei manté la informació actualitzada sobre altres accions formatives de les entitats i institucions.
 3. Sessió de benvinguda i lliurament de diploma, amb representació política i tècnica.

ASSESSORAMENT EN TEMES D'ESTRANGERIA

Es configuren dos fórmules d’assessorament en matèria d’estrangeria:

 

 • L’atenció directa a través de l’agent de diversitat (Coral Serrano) per la informació i assessorament en els tràmits d’estrangeria.

 

 • Derivació d’usuaris a CITE en casos que requereixin tràmits legals complexos (recursos o al·legacions a subdelegació del govern o altres estaments) o que necessitin l’acceleració en els tràmits d’urgència.

 

L’agent d’acollida

 

 • Pregunta la temàtica de la consulta i dóna informació o fa recerca d’informació (cerca en les webs o trucades telefòniques).

 

 • Omple full de derivació de CITE.

 

L’oficina CITE-Martorell

 

 • Atenció al públic per donar cita.

 

 • Atenció individualitzada per tractar les diferents consultes.

 

 • Els casos més complexos són derivats a altres assessors a les oficines centrals de CITE.

 

DIVERSITAT

Disseny i execució d’accions en grup, que fomentin la participació de persones d’origen estranger i autòctones i la sensibilització dels infants i joves sobre temes de convivència, diversitat i fet migratori; també la coordinació amb altres professionals.

L’actuació consta de 3 ACCIONS:

 • Grup de famílies ALEIXANDRINES: projecte per potenciar i facilitar la relació entre les famílies d’origen estranger i autòctones i l’escola, en un espai de convivència, aprenentatge i intercanvi.
 • Engranatge 14-15 i 15-16 (catàleg d’oferta d’activitats als centres escolars):accions de sensibilització sobre diversitat (“Històries de Vida”) i sobre inclusió (“resolució de conflictes”,”escolta assertiva”,”valors”) de gener a juny; i sobre diversitat i convivència i fet migratori a partir del curs escolar 15-16.
 • Comissió intermunicipal per la convivència: reunions periòdiques amb les referents tècniques de convivència dels municipis del Baix Llobregat Nord per l’estudi de la realitat de la zona, intercanvi d’experiències i projectes en comú.

ACCIONS COMUNITÀRIES

 • XARXA VOLUNTARIAT: Manteniment d’un espai conjunt de trobada periòdica entre entitats que realitzen projectes de voluntariat social i l’ ens local. L’espai ha se servir pel coneixement de les seves necessitats, el suport mutu i per compartir l’anàlisi de les necessitats socials que es detecten al territori i dissenyar projectes conjunts.

 

 • XARXA INFANCIA: Participació a La Xarxa d’Infància als diferents nivells:
  • nivell consultiu/decisiu: plenari de la xarxa
  • nivell executiu: secretaria tècnica / grup seguiment PLIAM
  • nivell elaborador: grup de treball de seguiment del protocol de maltractament infantil

 

 • NOVES XARXES: Reunions de coordinació i seguiment amb els responsables de les entitats, seguiment dels projecte anual,suport a les accions comunitàries i altres accions que se’n derivin.

Localització del Departament de Benestar Social