Traducció no oficial gentilesa de Google

GENT GRAN

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, es considera gent gran el col·lectiu de persones de més de 60 anys. La mateixa font confirma que, per primera vegada en la història, la major part de la població mundial té una esperança de vida igual o superior als 60 anys.

Martorell presenta una suau tendència a l’envelliment i al sobreenvelliment demogràfic que no preveu canvis im portants a curt termini. L’any 2016, la gent gran representava el 15,9 % de la població total, quan el 2001 era el 13,7 %. La majoria de les persones grans de Martorell són relativament joves. La proporció de persones de 80 any i més no arriba al 5 % de la població total.

 

Les actuacions a Martorell en aquesta àrea es troben desenvolupades en el Pla d’Actuació Municipal per a  la Gent Gran 2017-2019. La seva finalitat principal és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans que viuen a Martorell, mitjançant el desplegament d’una estratègia local de promoció de l’envelliment actiu.

 

Aquest pla d’acció municipal implica el desplegament de 92 actuacions liderades per l’Àrea de Gent Gran, juntament amb 8 àrees municipals més. Les altres àrees municipals responsables són Comerç, Comunicació, Ensenyament, Habitatge, Salut, Serveis Socials, Serveis Socials Bàsics, i Territori i Sostenibilitat. A més, la responsabilitat pública exigeix el seguiment apropiat i l’avaluació pertinent de les diferents actuacions municipals.

Des de fa més de quinze anys l’envelliment actiu ha estat el marc polític adoptat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i molts dels ajuntaments del nostre país per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans i l’adaptació de la nostra societat als reptes de l’envelliment demogràfic. Els pilars de les polítiques de promoció de l’envelliment actiu són la promoció de la salut, la participació social i la seguretat de les persones mentre envelleixen. 

ELS ESPLAIS MUNICIPALS PER LA GENT GRAN

D’acord amb el Reglament dels Esplais de la gent gran dependents de l’Ajuntament de Martorell, aquests són centres públics municipals destinats a persones jubilades o pensionistes que hagin complert 55 anys, residents i empadronats a Martorell.

Els esplais són espais i instal·lacions destinades a facilitar la trobada recreativa, formativa, social i cultural que proporcioni als pensionistes o jubilats un àmbit de comunicació i desenvolupament plenament participatiu.

 

Esplai municipal de la gent gran Buenos Aires

Avinguda Fèlix Duran i Canyameres, 5

08760 Martorell

Telèfon : 937753256

Correu electrònic : esplaisgentgran@martorell.cat

 

 

 

Esplai municipal de la gent gran La Vila

Carrer del Mur 2

08760 Martorell

Telèfon : 937755604

Correu electrònic : esplaisgentgran@martorell.cat

 

 

 

La proposta, organització i realització d’activitats en els espais pot ser iniciada:

1) Per mitjà de la Junta Directiva de l’Associació de cada esplai, de la qual cal ser soci per participar-hi.

2) Mitjançant iniciativa de l’ens gestor per a activitats d’interès general, sense que sigui necessari tenir la condició de soci.

ESPLAI MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE BUENOS AIRES

Esplai municipal de la gent gran Buenos Aires

Avinguda Fèlix Duran i Canyameres, 5

08760 Martorell

Telèfon : 937753256

Correu electrònic : esplaisgentgran@martorell.cat

 

 

 

ESPLAI MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE LA VILA

Esplai municipal de la gent gran La Vila

Carrer del Mur 2

08760 Martorell

Telèfon : 937755604

Correu electrònic : esplaisgentgran@martorell.cat

 

 

 

UNITAT PER LA GENT GRAN ACTIVA

La Unitat es va crear l’any 2015 amb l’objectiu d’afavorir, fomentar, potenciar i diversificar les activitats per a les persones més grans de 60 anys en totes les àrees i amb les diferents generacions d’edat, allà on es pugui fer realitat, d’acord amb els principis de l’envelliment actiu.

Actualment desenvolupa a Martorell les actuacions definides en el Pla per a la gent gran.

La seva intervenció pot ser:

  • Individual, mitjançant entrevistes concertades prèviament.
  • De grup, amb la creació, desenvolupament i promoció de grups de persones amb interessos comuns.
  • Comunitària, traslladant les intervencions a la comunitat mitjançant la taula de la gent gran, de la qual porta la Secretaria Tècnica.
  • Promociona el treball comunitari amb objectius intergeneracionals, de gènere, i transversalment amb les altres àrees del municipi, així com la resta de centres i serveis per a la gent gran.

 

Unitat per a la gent gran activa

Telèfon 1: 937 742 077
Telèfon 2: 937 753 256
Avinguda Fèlix Duran i Canyameres 5, planta 1a
08760 MARTORELL

 

Responsable

Alfred Rivera
Treballador Social
Correu electrònic : arivera@martorell.cat
08760 MARTORELL

Localització de la Regidoria de Gent Gran