Traducció no oficial gentilesa de Google

Oficina Municipal d’Escolarització de Martorell (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és una entitat municipal impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Martorell per promoure la corresponsabilitat entre l’administració autonòmica i l’administració local en l’orientació, assessorament i la gestió del procés d’escolarització que duen a terme els centres educatius del municipi.

Horari d’Atenció de l’Oficina Municipal d’Escolarització -amb cita prèvia- :

 • De setembre a Juny :
  • Dilluns i dimecres de 9:30 a 13.00 hores
  • Dimarts de 16.00 a 18:30 hores
 • Juliol :
  • Dilluns i dimecres de 9:30 a 13:00 hores

Podeu demanar cita prèvia :

 • Presencialment al Complex Educatiu del Carrer Josep Tarradellas 11, baixos
  • De dilluns a divendres de 9:30 a 13:00 hores
  • De dilluns a dijous de 16:30 a 16:00 hores
 • Per telèfon: 937 752 538
 • Correu electrònic: ome@martorell.cat

 

 Des de l’OME es publica anualment una guia de l’oferta de formació reglada a Martorell

Què fem a l’OME en relació a les famílies ?

 • Atendre demandes d’informació i orientació sobre oferta educativa.
 • Promoure campanyes informatives adreçades a famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del municipi.
 • Atendre consultes sobre escolarització i donar suport en la tramitació les sol·licituds de plaça escolar durant el període ordinari de preinscripció.
 • Atendre consultes sobre escolarització i donar suport en la tramitació de  les sol·licituds de plaça escolar fora del termini de preinscripció i al llarg del curs escolar.
 • Publicitar els resultats del procés de preinscripció.
 • Derivar i coordinar les consultes, si cal, amb altres departaments de l’Ajuntament o altres administracions.

PREINSCRIPCIONS 2024-2025

(Incorporació a l’escola o a l’institut dins del termini)

La preinscripció escolar és un procediment administratiu ordenat i transparent per assignar una plaça escolar als infants de 0 a 16 anys.

Les famílies han de presentar una sol·licitud indicant la llista ordenada dels centres que demanen i especificar-ne les circumstàncies (residència, existència de germans al centre…). Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària que cal saber per realitzar la preinscripció escolar.

PROCÉS PER A LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2024/25

La preinscripció escolar 2024-2025 només es farà per via telemàtica al web del Departament d’Educació de la Generalitat.

Es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet. Opcions de procediment:

 • Amb suport electrònic: cal identificació electrònica amb Idcat mòbil, cl@ve, e-DNI…
 • Amb suport informàtic: sense identificació electrònica i caldrà adjuntar documentació identificativa.
Per Infantil (I-3) i Primària, el període de preinscripció és del 6 al 20 de març de 2024. Els nens/es que hagin estat escolaritzats a les llars d’infants, el centre us facilitarà el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). Trobareu tota la informació dels requisits i la documentació (en cas que sigui necessària) en aquest enllaç
MERCÈ 08020531 Col·legi La Mercè http://lamercemartorell.cat/
MRODOREDA 08061609 Escola Mercè Rodoreda https://agora.xtec.cat/escolamercerodoredamartorell/
Els Convents 08020498 Escola Els Convents https://agora.xtec.cat/ceipconvents/
VALEIXANDRE 08034278 Escola Vicente Aleixandre https://agora.xtec.cat/ceip-v-aleixandre/
JECHEGARAY 08020619 Escola José Echegaray https://escolajoseechegaray.cat/
JRJIMÉNEZ 08020607 Escola Juan Ramon Jiménez http://www.jrjmartorell.com
LANGLADA 08053601 Escola Lola Anglada https://agora.xtec.cat/esclolaangladamartorell/

En aquest enllaç podeu consultar la oferta definitiva de les escoles de la localitat.

Secundària (ESO), el tràmit de preinscripció es farà del 8 al 20 de març de 2024. El centre escolar on l’alumne de sisè està escolaritzat facilitarà el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). Trobareu tota la informació dels requisits i la documentació (en cas que sigui necessària) en aquest enllaç.

 

MERCÈ 08020531 Col·legi La Mercè http://lamercemartorell.cat/
Logo Pompeu Fabra 08020620 Institut Pompeu Fabra https://agora.xtec.cat/ies-pompeu-fabra-martorell/
Logo Joan Oró 08037152 Institut Joan Oró https://institutjoanoro.cat/
Logo Maria Canela 08073077 Institut Maria Canela https://agora.xtec.cat/insmariacanela/linstitut/normes-dorganitzacio-i-funcionament/

 

En aquest enllaç podeu consultar la oferta definitiva dels instituts de la localitat.

Aquelles persones que puguin tenir algun tipus de dificultat per fer aquest tràmit informàtic poden demanar cita a partir del dia 19 de febrer de 2024 a l’Oficina d’Atenció del Complex Educatiu.

Per demanar cita:

 • Presencial: Complex Educatiu al carrer Josep Tarradellas,11 baixos
  • De dilluns a divendres de 9:30 a 13:00 hores
  • De dilluns a dijous  de 16.30 a 19 hores

 

 

CALENDARI I TERMINIS DE LA PREINSCRIPCIÓ

Calendari de preinscripció

2024-2025

Segon cicle d’educació infantil, educació primària i  educació secundària obligatòria
Dates Consulta Fase de la preinscripció
5 de març Web del Patronat

Webs del Centres

Publicació de l’oferta inicial.
Del 6 al 20 de març Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de sol·licituds I-3 a 6è de primària.
Del 8 al 20 de març Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de sol·licituds ESO.
 22 de març Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de documentació acreditativa, que no s’ha pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.
17 d’abril El sol·licitant rebrà un correu electrònic.

Consulta al centre de primera opció

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 17 al 22 d’abril Reclamació electrònica al Web del departament

Presencialment al centre de primera opció.

Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional. Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
 25 d’abril El sol·licitant rebrà un correu electrònic.

Consulta al centre de primera opció

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions amb la puntuació i el número de desempat corresponent.
30 d’abril Web del departament

Vestíbul del Complex Educatiu

Sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts.

Número de desempat: Encara per determinar.

2 de maig El sol·licitant rebrà un correu electrònic.

Consulta al centre de primera opció

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista ordenada.
7 de juny Web dels centres educatius Publicació de l’oferta definitiva.
10 de juny El sol·licitant rebrà un correu electrònic.

Consulta al centre de primera opció

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera.

Es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Comprovar en quina escola/institut ha estat admès/sa.

18 al 26 de juny Escoles i instituts. Formalitzar la matrícula al centre educatiu

(1)  Cita prèvia. Complex Educatiu. C/ Josep Tarradellas 11 baixos. Martorell. 937.752.538. correu electrònic: ome@martorell.cat

 

 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES

Els centres educatius de Martorell ofereixen una quantitat limitada de places. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

– CRITERIS DE PRIORITAT ESPECÍFICS
Per tal d’assegurar la continuïtat entre etapes educatives, es fixa el que s’anomena ”relació d’adscripció” entre centres educatius (arts. 31 i 32 del DECRET 11/2021, de 16 de febrer de la programació de l’oferta educativa i del porcediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya). Aquesta relació atorga preferència en l’admissió a la nova etapa d’alumnat provinent de centres adscrits.
A Martorell trobem les següents adscripcions entre centres i etapes educatives.

 

 

 

 

– CRITERIS PRIORITARIS

 

CRITERIS PRIORITARIS COM ACREDITAR-LOS BAREM
Germans escolaritzats al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu, perquè el centre en fa la comprovació. 50 punts
Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre. Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal

Martorell és una única zona educativa

 

30 punts

 

 

ó

 

 

 

20 punts

Proximitat del lloc de treball del pare/mare , tutor o tutora, guardador o guardadora. S’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
Quan el pare o mare o tutor/a legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (RGC). Es consulten electrònicament les dades al Departament de Drets Socials 15 punts

 

– CRITERIS COMPLEMENTARIS

Discapacitat de l’alumne/a, pare/mare o germans de grau igual o superior al 33% Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.

 

15 punts
Pare o mare o tutor/a legal treballen en el centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. No s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu, perquè el centre en fa la comprovació.

 

10 punts
Formar part d’una família nombrosa Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.

 

10 punts
Formar part d’una família monoparental Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.

 

10 punts
Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple Certificat electrònic de la inscripció de naixement o llibre de família.

 

10 punts
Pel que fa que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment  familiar. Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

 

10 punts
Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme. S’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la llei orgànica 1/2024,de 28de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

S’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport  a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

 

10 punts

 

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert que marca la convocatòria com a data màxima fins al 22 de març.

 

NORMATIVA I WEBS DE REFERÈNCIA

Normativa

 • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. (PDF)
 • RESOLUCIÓ EDU/465/2024 de 22 de febrer,  per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics , per al curs 2024-2025


Webs d’interès

INCORPORACIÓ A L’ESCOLA O INSTITUT FORA DE TERMINI O AL LLARG DEL CURS ESCOLAR.

Si sou nouvingut o nouvinguda, heu canviat de domicili o necessiteu un canvi d’escola al llarg del curs escolar per circumstàncies excepcionals i voleu sol·licitar una plaça escolar al nostre municipi, heu de seguir els passos següents:

 • Realitzar el tràmit electrònic sol·licitant plaça escolar al municipi. A Martorell les peticions al llarg del curs escolar es tramiten en l’espai OME amb el suport de la referent. Garantint que la família rep tota la informació necessària del procediment a l’hora de fer el tràmit i posteriors notificacions. Cal demanar cita prèvia. (Veieu els horaris de l’inici de la plana)

 

 • Prèviament, és important  conèixer l’oferta educativa de Martorell, i és per aquest motiu que  hem editat  una guia de l’oferta de formació reglada on trobareu  informació dels centres educatius del municipi i a més a més un recull de les activitats i programes oferides per l’ajuntament als centres, infants, joves i famílies.

 

 • Abans tramitar la sol·licitud cal preparar la documentació següent:
  • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, pare, tutor i tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, la targeta de residència on consta el NIE o passaport.
  • Original del DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys. Si l’alumne o alumna són estrangers, la targeta de residència on consta el NIE o passaport.
  • Original de la TSI (Targeta sanitària individual), de l’alumne o alumna, si se’n disposa.
  • Notes del curs anterior, o trimestre anterior, si se’n disposa.

 Sempre que sigui possible, els sol·licitants, pare, mare, o tutors han de venir acompanyats dels menors a escolaritzar.

Posteriorment, la Comissió de garanties d’admissió de Martorell s’encarregarà d’analitzar la sol·licitud i determinarà el centre d’assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l’equilibri en la distribució de l’alumnat i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques que s’hagi determinat per als centres educatius de la zona.

 

OME

Localització

PREINSCRIPCIONS LLARS D’INFANTS 24/25 (Properament)
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
XARXA INFÀNCIA
CONTACTE

Departament d’Ensenyament

Carrer Josep Tarradellas 11, Baixos

Telèfon : 937 752 538

Fax : 937 751 644

ensenyament@martorell.cat

Tramita amb nosaltres