Traducció no oficial gentilesa de Google

Oficina Municipal d’Escolarització de Martorell (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és una entitat municipal impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Martorell per promoure la corresponsabilitat entre l’administració autonòmica i l’administració local en l’orientació, assessorament i la gestió del procés d’escolarització que duen a terme els centres educatius del municipi.

Contacte

Telèfon: 93 775 25 38

Adreça: Carrer Josep Tarradellas, 11 Baixos -08760 Martorell-

Correu electrònic: ome@martorell.cat

Horari d’atenció:
– De dilluns a divendres de 9.30 a 13 hores i de 16.30 a 19 hores
– Divendres de 9.30 a 13 hores

PREINSCRIPCIONS 2023-2024

La preinscripció escolar és un procediment administratiu ordenat i transparent per assignar una plaça escolar als infants de 0 a 16 anys.

Les famílies han de presentar una sol·licitud indicant la llista ordenada dels centres que demanen i especificar-ne les circumstàncies (residència, exitència de germans al centre…). Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària que cal saber per realitzar la preinscripció escolar.

PROCÉS PER LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2023/24

La preinscripció escolar 2023-2024 només es farà per via telemàtica al web del Departament d’Educació de la Generalitat, entre el 6 i el 20 de març. Cal identificació electrònica amb Id-CAT,  Cl@ve o e-DNI. També es pot fer amb suport informàtic sense identificació electrònica i, en aquest cas, caldrà adjuntar alguns documents escanejats.

Per Infantil (I-3) i Primària, el període de preinscripció és del 6 al 20 de març de 2023. Els nens/es que hagin estat escolaritzats a les llars d’infants, el centre us facilitarà el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). Trobareu tota la informació dels requisits i la documentació (en cas que sigui necessària) en aquest enllaç
MERCÈ 08020531 Col·legi La Mercè http://lamercemartorell.cat/
MRODOREDA 08061609 Escola Mercè Rodoreda https://agora.xtec.cat/escolamercerodoredamartorell/
Els Convents 08020498 Escola Els Convents https://agora.xtec.cat/ceipconvents/
VALEIXANDRE 08034278 Escola Vicente Aleixandre https://agora.xtec.cat/ceip-v-aleixandre/
JECHEGARAY 08020619 Escola José Echegaray https://escolajoseechegaray.cat/
JRJIMÉNEZ 08020607 Escola Juan Ramon Jiménez http://www.jrjmartorell.com
LANGLADA 08053601 Escola Lola Anglada https://agora.xtec.cat/esclolaangladamartorell/

 

Secundària (ESO), el tràmit de preinscripció es farà del 8 al 20 de març de 2023. El centre escolar on l’alumne de sisè està escolaritzat facilitarà el número d’inscripció al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC). Trobareu tota la informació dels requisits i la documentació (en cas que sigui necessària) en aquest enllaç.

 

MERCÈ 08020531 Col·legi La Mercè http://lamercemartorell.cat/
Logo Pompeu Fabra 08020620 Institut Pompeu Fabra https://agora.xtec.cat/ies-pompeu-fabra-martorell/
Logo Joan Oró 08037152 Institut Joan Oró https://institutjoanoro.cat/
Logo Maria Canela 08073077 Institut Maria Canela https://agora.xtec.cat/insmariacanela/linstitut/normes-dorganitzacio-i-funcionament/

 

En aquest enllaç podeu consultar la oferta inicial de les escoles i instituts de la localitat.

Aquelles persones que puguin tenir algun tipus de dificultat per fer aquest tràmit informàtic poden demanar cita a l’Oficina d’Atenció del Complex Educatiu (c/ Josep Tarradellas, 11) per correu electrònic a l’adreça ome@martorell.cat o per telèfon al 93 775 25 38.

L’horari d’atenció al públic de l’Oficina d’Atenció del Complex Educatiu és de dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00h i de 16.30 a 19.00h, i divendres, de 9.30 a 13.00h.

 

CALENDARI I TERMINIS DE LA PREINSCRIPCIÓ

OME Calendari de preinscripció

2023-2024

Segon cicle d’educació infantil, educació primària i  educació secundària obligatòria
Dates Consulta Fase de la preinscripció
3 de març Web del patronat Publicació de l’oferta inicial.
Del 6 al 20 de març Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de sol·licituds I-3 a 6è de primària.
Del 8 al 20 de març Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de sol·licituds ESO.
21 i 22 de març Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de documentació acreditativa, que no s’ha pogut adjuntar durant el perìode de presentació de sol·licituds.
21 d’abril Web del departament

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 21 al 27 d’abril Web del departament

Suport OME (1)

Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional. Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions).
3 de maig Web del departament

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions amb la puntuació i el número de desempat corresponent.
9 de maig Web del departament

Vestíbul del Complex Educatiu

Sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts.

Número de desempat: Encara per determinar.

11 de maig Web del departament

Vestíbul del Complex Educatiu

Publicació de la llista ordenada.
9 de juny Web del departament Publicació de l’oferta final.
12 de juny Web del departament

Vestíbul del Complex  Educatiu

Publicació de la llista d’ admesos i la llista d’espera.

Es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Comprovar en quina escola/institut ha estat admès/sa.

20 al 28 de juny Escoles i instituts. Formalitzar la matrícula al centre educatiu

(1)  Cita prèvia. Complex Educatiu. C/ Josep Tarradellas 11 baixos. Martorell. 937.752.538. correu electrònic: ome@martorell.cat

 

 

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES

Els centres educatius de Martorell ofereixen una quantitat limitada de places. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

– Criteris específics
Per tal d’assegurar la continuïtat entre etapes educatives, es fixa el que s’anomena ”relació d’adscripció” entre centres educatius (arts. 84.7 de la LOE i 47.5 de la LEC). Aquesta relació atorga preferència en l’admissió a la nova etapa d’alumnat provinent de centres adscrits.
Al municipi trobem les següents adscripcions entre centres i etapes educatives.

 

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert que marca la convocatòria com a data màxima fins al 22 de març.

 

NORMATIVA I WEBS DE REFERÈNCIA

Normativa

  • DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. (PDF)
  • RESOLUCIÓ EDU/ 507/2023,  de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’ Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics , per al curs 2023-2024


Webs d’interès

MATRÍCULA VIVA

INCORPORACIÓ A L’ESCOLA AL LLARG DEL CURS

L’Oficina Municipal d’Escolarització de Martorell (OME) rep les sol·licituds d’escolarització durant tot el curs i les eleva a la comissió de garantíes d’escolarització, òrgan encarregat de supervisar el procés d’admissió de l’alumnat.

En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària que cal saber per realitzar la preinscripció escolar al llarg del curs.

 

ESCOLARITZACIÓ FORA DE TERMINI / MATRÍCULA VIVA

Si sou nouvingut o nouvinguda, heu canviat de domicili o necessiteu un canvi d’escola al llarg del curs escolar per circumstàncies excepcionals heu de saber que:

  • Les famílies amb infants o joves en edat d’anar a l’escola han de vetllar per complir amb aquest principi i demanar poder portar-hi els seus fills i filles.
  • Normalment, les peticions d’escolarització es realitzen per al curs següent, durant la preinscripció, als mesos de febrer i març.
  • Fora d’aquest termini, a partir de l’inici de les classes, les sol·licituds d’admissió als centres educatius s’atenen en el marc de les vacants existents.

DEMANAR PLAÇA ESCOLAR DURANT EL CURS ESCOLAR

Per iniciar el procés de matriculació fora de termini o de matrícula viva (alumnes d’infantil, primària i secundària), s’ha de seguir els passos següents:

1. Estar empadronat a Martorell.

2. Emplenar la sol·licitud de preinscripció. 

3. Adjuntar la documentació següent:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de treball, Afers Socials i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la personal sol·licitant (pare, pare, tutor i tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o passaport.

– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys.

– Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) del nen o nena, si se’n disposa.

– Carnet de vacunes. Fotocopia del full de vacunes.

– Notes del curs anterior, o trimestre anterior, si se’n disposa.

4. Tota la documentació s’haurà d’entregar presencialment demanant cita prèvia al Complex Educatiu Torrents dels Llops.

Sempre que sigui possible, els sol·licitants, pare, pare, o tutors han de venir acompanyats dels menors a escolaritzar.

Per a qualsevol consulta pot trucar-nos al 937752538 i preguntar per la referent de l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització de Martorell).

La Comissió de garanties d’admissió del territori s’encarregarà d’analitzar la sol·licitud i determinarà el centre d’assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l’equilibri en la distribució de l’alumnat i la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques que s’hagi determinat per als centres educatius de la zona.

OME

Localització