Traducció no oficial gentilesa de Google

PROGRAMA D’AJUTS A LES FAMÍLIES

El programa d’Ajuts a les Famílies del Departament de Benestar Social està compost de diverses línees d’actuació:

AJUTS ALIMENTS

Es valoren ajuts d’alimentació a través d’una targeta de dèbit anònima, amb un valor monetari definit, d’ús exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació, que permet accedir a les persones usuàries del Serveis Socials Bàsics, prèvia valoració dels professionals, l’accés a productes bàsics d’alimentació i higiene. La valoració i renovació de la farà el professional de referència.
També es continuen mantenint convenis de col·laboració amb entitats del Tercer Sector (Càritas, Creu Roja) per l’adquisició de lots d’aliments a les persones valorades pels Serveis Socials Bàsics. A més, s’ha iniciat una Taula de Coordinació amb aquestes entitats per tal de tenir un coneixement compartit de la realitat i així poder optimitzar al màxim els recursos existents en el nostre municipi per un benestar de les persones.

AJUTS MENJADOR ESCOLAR

A partir de la problemàtica detectada per l’equip de professionals del servei d’Atenció Social Bàsica i amb famílies en seguiment i tractament, es valorarà l’Ajut Municipal de Menjador Escolar, que consisteix en la concessió de l’ajut i el pagament en concepte d’ajut individual del servei de menjador, en la seva totalitat o parcialment. La temporalitat seria de curs escolar vinculat a un Pla de Treball amb les famílies (pare/mare/responsable legal) dels infants, que es recollirà per escrit mitjançant un Contracte de Compromís/Pla d’Intervenció o Treball.

AJUTS HABITATGE

Les persones que s’adrecen als serveis socials bàsics reben orientació i assessorament sobre ajuts i recursos a que pot accedir la població que presenta problemàtiques relacionades amb l’habitatge.

Aquestes problemàtiques s’aborden des de dos punts de vista: preventiu i davant de situacions que requereixen imminència.
En aquest sentit, s’actua de forma coordinada amb els tècnics de l’Oficina Local d’Habitatge per poder donar un assessorament i una resposta el més adequada possible a cada situació familiar.

 

Es treballa preventivament davant de situacions de deutes de lloguer o hipotecaris quan el deute s’ha produït per una causa sobrevinguda i amb la gestió d’una prestació econòmica el problema queda resolt, sempre i quan la família reiniciï el pagament i disposi d’ingressos suficients que garanteixin el pagament del lloguer/hipoteca. Aquestes prestacions són titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i es gestionen a través de l’OLH. Un cop complimentat l’expedient es necessari adjuntar un informe socioeconòmic emès pels serveis socials bàsics on s’exposa la situació familiar i es fa proposta favorable o desfavorable a la concessió de l’ajut.

També es treballa preventivament quan davant dels deutes hipotecaris es fa derivació al Servei d’Intermediació Deutes Habitatge (SIDH). El SIDH és un servei supramunicipal dividit en dos serveis : PUNT SAC (Servei d’atenció al ciutadà) -agenden visites i PUNT SIDH ( Atenció per part de dos lletrats). Presta el servei dos dies a la setmana en horari de matí i tarda. La implantació d’aquest servei al territori significarà que la ciutadania no s’hagi de desplaçar a Barcelona per tal de gestionar les problemàtiques relacionades amb els deutes.

 

En el temps que transcorre des del coneixement del procediment de desnonament o execució hipotecària es pot iniciar la gestió de diversos recursos:

  • Prestació especial urgència desnonament o accés a nou habitatge, que es gestiona a través de l’OLH i es concedeix en casos de pèrdua de l’habitatge per trobar un nou lloguer.
  • La sol·licitud de Mesa d’Emergències municipal o Mesa de Valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials de l’Agència de l’Habitatge.

 

La sol·licitud es gestiona a través de l’Oficina Local d’Habitatge i requereix d’un informe social del professional referent dels Serveis Socials Bàsics Municipals. L’Agència de l’Habitatge és qui gestiona aquest recurs i té la potestat d’adjudicar l’habitatge en qualsevol municipi del territori català on tingui disponibilitat. Cal ressenyar que s’utilitzen criteris de proximitat al territori on la família hagi viscut, sempre que sigui possible.

La Mesa està constituïda per representats polítics del consistori, representats de l’Oficina Local d’Habitatge i representants dels Serveis Socials Bàsics. La convocatòria de la Mesa suposa reunir-se per validar les propostes consensuades des de l’OLH i Serveis Socials Bàsics.

GESTIÓ RMI

La llei 10/1997 de 3 de Juliol, estableix en el article 9 que les persones s’han d’adreçar als serveis socials per acollir-se a la renda mínima d’inserció i que els projectes d’inserció han d’esser presentats pels ens locals al Departament de Benestar Social, aquest fet ens acredita com a gestors del programa de la Renta Mínima d’Inserció.

 

Els professionals del SBAS, en l’exercici de les seves funcions, que detecten situacions de persones i unitats familiars en greus dificultats econòmiques i socials i que reuneixen els requisits establers a la llei que regula la Renta Mínima d’Inserció. Requeriran la documentació acreditativa de la situació, complimentaran la sol·licitud de la prestació econòmica (via telemàtica) i en faran el seguiment del Pla d’Inserció Individual contemplat a la sol·licitud.

AJUTS PER ACTIVITATS D'ESTIU

Durant el període d’estiu s’intensifica el suport als infants perquè en l’absència del curs escolar puguin continuar mantenint el seu procés educatiu i a més dins aquest entorn, continuar oferint ajuts per cobrir les seves necessitats d’alimentació.

COMISSIONS SOCIALS

Els professionals dels Serveis Socials Bàsics assisteixen regularment a tots els Centres Educatius del municipi per detectar, tractar i fer seguiment de les situacions on els infants veuen vulnerats els seus drets més fonamentals.

Localització del Departament de Benestar Social