Traducció no oficial gentilesa de Google

SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Serveis :

SAD SOCIAL

En l’exercici de les funcions dels Serveis Socials, els professionals detecten situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en els nuclis familiars al que s’atén. El recurs s’engega a través de la detecció professional de la situació: unitats de convivència en risc, situacions de complexitat socioeducatives, situacions de complexitat sociosanitària.

 

El SAD es realitza a través de l’empresa Clece o a través de la TF municipal.
Per tal de posar en marxa el servei a través de l’empresa s’informa a l’empresa del servei a través del document d’alta/prescripció, s’adjunten les dades econòmiques (número de compte, certificat de pensió i patrimoni), es fa signatura del contracte del servei i es fixen de 0-8hores mensuals (any anterior fins a 12h).

 

En el cas de la TF municipal no hi haurà copagament, però caldrà realitzar la proposta amb la definició de les tasques a realitzar per part de la TF per tal d’assolir els objectius marcat en el pla de treball.

SAD DEPENDÈNCIA

El servei d’ajuda a domicili dóna suport en les ABVD de les persones valorades actualment amb GIII o GII (i a partir del mes de juliol GI) de dependència reconegut per la Generalitat.

A través d’un llistat que ens facilita la referent comunitària de la dependència, els TS del servei d’atenció a la dependència es posen en contacte via telefònica o carta per tal de poder fer una entrevista i valoració de la situació.

Aquesta sol·licitud de recurs es formalitzarà a través del PIA on es signen les hores estipulades de treballadora familiar o treballadora familiar combinada amb auxiliar de neteja, segons valoració professional.

El Sad Dependència es realitzarà a través de l’empresa Clece assignada a través de concurs públic en l’any 2012.

Existeixen dos tipus de perfil de professionals per realitzar la tasca:

  • TF => suport a nivell personal (control medicació, higiene personal…)
  • Aux. Neteja => tasques higienització de la llar

TAD (TELEASSISTÈNCIA)

El servei de teleassistència és una ajuda tècnica (telealarma) que permet prevenir situacions de risc en el domicili de manera que es facilita la permanència de la persona gran en la seva llar el màxim de temps possible, sense sentir-se aïllades i mantenint una qualitat de vida acceptable.

La telassistència domiciliària és un servei permanent (24 hores al dia durant els 365 dies de l’any) que connecta a l’usuari amb un centre d’atenció d’alarmes on es gestionen els serveis necessaris per atendre la urgència que s’ha presenta en el domicili (061, unitat mòbil, familiars…).

L’accés al servei es realitza a través de sol·licitud i valoració del referent del servei a través d’una entrevista amb la família i/o usuari. Un cop fet el registre de la sol·licitud s’informa a l’usuari a través d’una carta del seu accés al recurs i del copagament que haurà de realitzar. Un cop fet aquest tràmit, el professional inicia el servei a través de TELEVIDA.

 

A qui va destinat:

  • Persones iguals o majors de 80 anys que visquin soles.
  • Unitat de convivència de 2 persones gran en situació de dependència amb suport social i familiar insuficient.
  • Persones més grans de 65 anys que visquin soles amb problemes de salut o manca d’autonomia sense xarxa social ni familiar.

 

La població que s’atén són persones amb grau reconegut de dependència, expedit per la Generalitat de Catalunya, on els professionals de serveis socials valorin la necessitat de disposar del servei.

 

PROGRAMA DESCANS

Ajut a persones en situació de dependència valorades amb grau o pendents de valorar; que necessitin atenció continuada per part d’un o diversos familiars i presentin dificultats per gaudir de descans familiar.

La Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència, en el seu Art. 18, estableix que el Consell Territorial establirà accions de recolzament a les cuidadores i cuidadors no professionals i mesures per a atendre els períodes de descans.

Localització del Departament de Benestar Social