Traducció no oficial gentilesa de Google

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS 2O24-2025

La preinscripció escolar a l’educació infantil (0-3 anys)

PORTES OBERTES  CURS 2024-2025

Ara és el moment de triar LLAR D’INFANTS pel vostre fill o filla.

A les Llars d’Infants de Martorell acollim infants d’entre 4 mesos i 3 anys d’edat.

Aquesta etapa educativa no és ni obligatòria ni universal.

Els nens i les nenes hi troben un entorn segur, acollidor, ajustat al seu moment evolutiu i a les seves necessitats, a més d’un conjunt d’experiències que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge.

Els tres primers anys de vida són fonamentals pel desenvolupament físic, emocional i cognitiu i, és l’etapa on el cervell té un major desenvolupament.

Entenem l’infant com una persona competent en tots els sentits, protagonista del seu propi aprenentatge, amb curiositat i desitjos d’aprendre. Les educadores acompanyem amb afecte, respecte i empatia a cada nen i nena des de la confiança en les seves capacitats i possibilitats d’aprenentatge.

Jornades de portes obertes als centres

Diverses sessions a cada llar del 22 al 25 d’abril a les 15:30 hores amb cita prèvia a l’espai web https://recintes.cat/martorell/

 1. Les Torretes: 25 d’abril.
 2. Riu de Sons: 22 d’abril.
 3. Pont d’Estels: 24 d’abril.

Aquelles famílies que no puguin assistir podran trucar a la direcció del centre per acordar un altre dia de visita.

PREINSCRIPCIÓ A LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS PER AL CURS ESCOLAR 2024-2025

Informació general

 

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a les llars d’infants municipals. Aquest procés d’admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:
 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). Qui l’ha de fer?
Poden presentar sol·licitud de preinscripció a les llars d’infants municipals les famílies amb infants d’entre 4 mesos i 3 anys (nascuts del 2022, 2023 i 2024).

 

Com s’ha de fer ?

 • Aquesta presentació serà prioritàriament telemàtica. Per a fer aquest tràmit telemàtic cal estar en possessió d’un certificat digital (DNIe, IdCat….), seguiu el següent enllaç per obtenir l’IdCat
 • També podeu demanar cita prèvia al següent lloc web o trucant a l’Oficina Municipal d’Escolarització  per rebre assessorament en el tràmit de presentació.

 

Quan s’ha de fer?

En aquesta mateixa plana podeu consultar tot el calendari de la preinscripció per al curs 2024-2025.

Oferta de places

La oferta inicial de places a les llars d’infants municipals es publicarà entre els dies 2 i 6 de maig de 2024. Podreu consultar l’oferta inicial aquí.

Les llars d’infants Municipals de Martorell són:

CALENDARI

 

D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2024-2025, la comissió de coordinació de les llars fa la proposta del següent calendari :

 

 

FASE PRÈVIA:

 1. Confirmació de matrícula dels alumnes actuals per al proper curs: del 2 al 5 d’abril.
 2. Càlcul de l’oferta de places vacants per al curs 2024/2025: 8 d’abril.
 3. Reunió informativa per a les famílies que volen inscriure els seus infants per primera vegada al servei de llars: 16 d’abril. Aquesta activitat s’organitzarà de manera presencial a la Sala d’Actes del Complex Educatiu i oferint dos horaris diferents: a les 11 i a les 17:30 hores.
 4. Jornades de portes obertes als centres

Diverses sessions a cada llar del 22 al 25 d’abril a les 15:30 hores amb cita prèvia:

 1. Les Torretes: 25 d’abril.
 2. Riu de Sons: 22 d’abril.
 3. Pont d’Estels: 24 d’abril.

 

Aquelles famílies que no puguin assistir podran trucar a la direcció del centre per acordar un altre dia de visita.

 

PREINSCRIPCIÓ:

 1. Publicació de l’oferta: Entre el 2 i el 6 de maig.
 2. Període de presentació de sol·licituds: Del 8 al 21 de maig, ambdós inclosos. Presentació telemàtica, amb possibilitat de rebre assessorament per realitzar-la presencialment, amb cita prèvia a l’OME.
 3. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció, al Complex Educatiu i a cada centre, amb la puntuació provisional: 31 de maig.
 4. Termini per presentar una reclamació: Del 3 al 7 de juny.
 5. Sorteig del número de desempat: Entre el 10 i el 13 de juny.
 6. Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s’escau, de la llista d’espera: 17 de juny a les llars i al Complex Educatiu.
 7. Període de confirmació de la matrícula: Del 17 al 25 de juny, ambdós inclosos.

 

En el cas que totes les sol·licituds siguin admeses en la primera opció, s’entén que el període de reclamació i el sorteig no són necessaris, per tant, es proposa avançar el calendari de manera que  la  confirmació de matrícula tingui lloc a partir del  10 de juny

Una vegada realitzat el tràmit de matrícula se li comunicarà a les famílies dia i hora per anar a la llar, cita en la que la directora del centre les rebrà en una primera acollida a partir del 19 de juny.

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM

Criteris prioritaris

PUNTS CRITERI OBSERVACIONS
50 Germans/es matriculats al centre
 • Aquest criteri és aplicable a infants en situació d’acolliment familiar.
30 Domicili de la persona sol·licitant: municipi de Martorell
 • Quan el domicili habitual és al Municipi de Martorell
20 Proximitat del lloc de treball de mare, pare o tutor/a legal.
 • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora o el guardador o guardadora de fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins lla zona educativa del centre. Aquest criteri és excloent de l’anterior. S’aplicarà el més favorable.
15 Mare, pare o tutor/a beneficiari de Renda Garantida de la ciutadania

Criteris complementaris (desempat)

PUNTS CRITERI
15 La discapacitat en l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans
10 Si el pare, mare o tutors treballen al centre sol·licitat
10 Per formar part d’una família nombrosa
10 Per formar part d’una família monoparental
10 Si l’alumne/a és nascut en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill o filla
10 La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a
10 La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Per a les sol·licituds telemàtiques :

Accedir a la seu electrònica del Patronat Municipal de Serveis a les Persones de Martorell i seguir les indicaciones del tràmit. Enllaç al tràmit electrònic

Per a les sol·licituds presencials i per rebre l’assessorament en la preinscripció :

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis. Podeu descarregar-vos en aquest enllaç la sol·licitud per al curs 2024 – 2025 (PDF)

En cas de no tenir l’Idcat mòbil, per poder rebre l’assessorament en el procés de preinscripció, cal portar el dispositiu mòbil habitual, DNI, NIE o Passaport, i targeta sanitària de la persona sol·licitant per ajudar en el tràmit de l’obtenció de l’idCAT.

 

Documentació a presentar :

Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet). Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
L’original i una còpia del certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’infant es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Altra documentació que cal adjuntar per acreditar les circumstàncies al·legades a efectes de baremació :

Criteris al·legats

Documentació a aportar

 1. Quan el domicili estigui situat al municipi de Martorell
 2. Quan s’al·legui el lloc de treball de mare, pare, o  tutors/es o guardadors/es legals al municipi de Martorell.

*Els criteris 1 i 2 d’aquest apartat són excloents entre si i s’aplicarà el més favorable.

 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (models 036 o 037).
Existència de germans/es escolaritzats al centre.
 • El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Quan la mare, pare o tutors/es siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania
 • Documentació acreditativa d’esser beneficiari de la prestació econòmica  de la renda garantida de ciutadania.
Criteris complementaris d’admissió
Pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud
 • No cal adjuntar cap document, el centre farà la comprovació.
Per formar part d’una família nombrosa.
 • Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa.
Per formar part d’una família monoparental.
 • Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental
Discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, o pare, mare o tutor/a, o germà/germana, 10 punts
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Drets Socials.
 • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Si l’alumne/a és nascut en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill o filla
 • Llibre de família
La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a
 • Cal aportar resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.
 • La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat emès per la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.
PREINSCRIPCIONS LLARS D’INFANTS 24/25 (Properament)
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
XARXA INFÀNCIA
CONTACTE

Departament d’Ensenyament

Carrer Josep Tarradellas 11, Baixos

Telèfon : 937 752 538

Fax : 937 751 644

ensenyament@martorell.cat

Tramita amb nosaltres