Traducció no oficial gentilesa de Google

PLANS I PROTOCOLS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

8M23-057C
8M23-154B
8M23-1048E

L’Ajuntament de Martorell té dos tipus de plans per fomentar la Igualtat de Gènere:

  • El Pla d’Igualtat de Gènere adreçat a la ciutadania. Que té com a objectiu definir les línies estratègiques, els objectius i les accions perquè la perspectiva de les dones impregini les polítiques municipals i l’acció de tots els departaments i serveis de l’Ajuntament de Martorell. Trecant amb la cultura de rols de gènere i visibilitzant l’aportació de les dones han tingut, i continuen tenint, en la construcció de la nostra societa.

 

  • El Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Martorell i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones. Aquest pla va adreçat al personal municipal i té com a objectiu ser una guia per potenciar les capacitats de dones i homes i reforçar la cultura de la igualtat i la no discriminació, i d’aconseguir el desenvolupament personal i professional de totes les persones treballadores.

 

 

IV PLA TRANSVERSAL DE POLÍTIQUES FEMINISTES DEL BAIX LLOBREGAT

L’Ajuntament de Martorell també participa del Consell de les Dones del Baix Llobregat. Impulsat des del Consell Comarcal del Baix LLobregat, el Consell de les Dones  treballa per construir espais i projectes compartits amb les entitats, associacions, ciutadania i ajuntaments de la nostra comarca; espais on reflexionar i identificar les barreres que cal trencar i que ajuden a implementar mesures de sensibilització i conscienciació, cap a la plena ciutadania. D’aquest treball en xarxa a la comarca en surten els Plans Transverals de Polítiques Feminsites comarcals, que Martorell integra en la seva planificació estratègica.

Descarrega’t el IV Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat

PROTOCOLS EN L'ÀMBIT DE GÈNERE

PROTOCOL MUNICIPAL PER A L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

La violència masclista suposa un greu atemptat contra la dignitat de les dones i impedeix la seva consideració com a persones de ple dret. Per eradicar aquest tipus de violència és necessari establir unes línies d’actuació ben definides. Des de l’Ajuntament, conscients d’aquesta necessitat, l’any 2002, vam decidir prendre la iniciativa i treballar per aconseguir la coordinació i col·laboració de representants de tots els àmbits professionals relacionats amb aquesta problemàtica. El resultat  d’aquest treball conjunt es va traduir en la posada en marxa del Circuit Municipal d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència Domèstica.

Al llarg d’aquest anys s’han succeït diferents canvis, especialment en l’àmbit legislatiu. per aquest motiu, des de la comissió es va plantejar la necessitat de revisar i actualitzar el protocol d’actuació del Circuit per adequar les intervencions a aquesta nova realitat. I fruit d’aquest treball, neix és aquesta nova edició del Protocol Municipal per a l’Abordatge Integral de la Violència Masclista de 2017.

Dins d’aquest protocol general, la Generalitat de Catalunya ha elaborat dos protocols específics per lluitar contra  la Mutiliació Genital Femenina i els Matrimonis Forçats.

 

PROTOCOL CONTRA LA MUTILICACIÓ GENITAL FEMENINA

Aquest protocol té la finalitat d’eradicar les pràctiques de mutilació femenina entre les nenes. Preveu la informació i formació dels professionals (amb cursos, sessions de formació, guies per a professionals,…); promoure la informació i l’educació sanitària (anb difusió de material informatiu, treball en xarxa amb entitats,…) entre la ciutadania i les famílies per sensibilitzar-les i prevenir aquestes pràctiques.

 

PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ I L’ABORDATGE DEL MATRIMONI FORÇAT

Protocol per a la prevenció i l’abordatge del Matrimoni Forçat a Catalunya elaborat des del Programa per a la prevenció i abordatge de la violència masclista de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Preveu pautes i formació per als professionals que puguin haver d’intervenir davant d’un cas o d’una sospita.

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ D’ALT RISC, DE MALTRACTAMENT I D’ABÚS EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE MARTORELL

Aquest protocol és el resultat del treball conjunt fet per l’equip de professionals de la Xarxa de la Infància del Patronat Municipal del Servei d’Atenció a les Persones que ha coordinat la participació de tots els departaments de l’Ajuntament i la dels altres organismes i agents amb seu a Martorell que hi estan implicats.

El document és necessari per  la complexitat i la gravetat del repte que suposa la prevenció i l’actuació en cas de risc de maltractament i d’abús en la infància i l’adolescència; i també com a mostra del compromís i de la determinació de l’Ajuntament de Martorell i la societat martorellenca, d’afrontar-lo. El protocol formalitza i ordena la tasca que des de fa molts anys fem des de l’administració local  i les entitats socials de suport a les famílies per cobrir les necessitats afectives, d’educació i de protecció dels infants i adolescents; alhora que l’adequa a la normativa vigent i a la realitat actual.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE MARTORELL

Els objectius del Protocol, presents durant tot el procés d’elaboració, són:

  • Dotar al municipi d’un recurs per l’actuació davant situacions de violències sexuals als espais públics en contextos d’oci – festius.
  • Afavorir la creació d’un marc de referència per tal que el municipi pugui dissenyar accions orientades a la promoció d’espais públics d’oci – festius, comuns i col·lectius, lliures de violències masclistes i, en especial, de violències sexuals, així com responsables amb la llibertat sexual de les dones i persones amb sexualitats i gèneres no normatius.
  • Contribuir a la sensibilització i formació dels equips locals i la ciutadania, sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes, en especial, les violències sexuals.
  • Implicar les entitats del territori (socials, culturals, de lleure, esportives o juvenils) i la ciutadania, especialment el jovent, en la prevenció de les violències sexuals en espais públics en contextos d’oci – festius.

Aquest protocol, desenvolupat durant l’any 2020, continua la tasca iniciada amb els Punts Lila a les festes de Martorell.

PROTOCOL MARC DE DOL EN CAS DE FEMINICIDI A LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

La violència masclistaconseqüències per a les persones que l’han patit directament, però també sobre l’entorn de la víctima, i sobre la comunitat en general. Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat es considera important abordar aquesta dimensió global i, per això, es plantegen intervencions en diferents àmbits:

  •  Accions de rebuig institucionals adreçades al conjunt de la ciutadania per mostrar la condemna a la violència masclista vers les dones, i la solidaritat amb les famílies i l’entorn més proper de les víctimes.
  • Accions de suport psicosocial a les famílies i l’entorn més proper de la víctima, en què es determinen les actuacions que han de realitzar els diferents equips de professionals en cada cas, per donar respostes més adients i eficaces.
  • Accions en l’àmbit educatiu, en aquells casos en què la víctima tingui fills i filles menors d’edat, o que la víctima sigui membre de la comunitat educativa, entenent que persones concretes, tota una aula o tot un centre poden necessitar un acompanyament específic.

El protocol estableix circuits ben definits de comunicació fluida i interconnectada, per tal de tenir ben clares actuacions, funcions i responsabilitats de cada servei municipal en la intervenció.