Traducció no oficial gentilesa de Google

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

L’Ajuntament de Martorell destina el 0,7% dels seus ingressos a projectes de Cooperació al Desenvolupament i de Cultura de Pau per millorar les condicions de vida dels ciutadans de països en vies de desenvolupament o que han estat víctimes de conflictes bèl•lics o de catàstrofes naturals.

AJUT HUMANITARI I D’EMERGÈNCIA

Martorell té un conveni amb ACNUR (l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats) per donar suport a les situacions d’emergència humanitària que obliguen milions de persones al món a refugiar-se.

Així mateix, quan es produeixen catàstrofes naturals o conflictes armats que necessiten l’enviament d’ajut humanitari d’emergència, des del departament es fan donacions especials a través de Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o d’organitzacions internacionals com Creu Roja.